نوشته‌ها

اخذ تاییدیه از نماینده کارفرما

اخذ تاییدیه از نماینده کارفرما در زمینه نقشه های ساخت موارد زیر را شامل می شود:

  • تایید صحت درک و استنباط کلی تهیه کننده نقشه ها از مفااهیم و اصول طراحی و اسناد مناقصه

  • تایید ان که نماینده کارفرما کلیه جزییات نقشه ها را مورد بررسی و در نتیجه مورد تایید قرار داده است

  • صدور مجوز شروع به تولید و ساخت و اغاز عملیات اجرایی

  • این تاییدیه رافع سازنده در ارتباط با میزان دقت و همچنین صحت ابعاد و جزییات در نقشه های ساخت و نصب و جانمایی قطعات و جزییات اجرایی اتصالات نخواهد بود

مستندسازی نقشه ها از طریق روش های کامپیوتری طراحی نقشه کشی و بایگانی اسناد

با توجه به حجم کوچک بایگانی مستندات پروژه در پرونده های کامپیوتری بهره گیری از روش های کامپیوتری سودمند می باشد

  • ولی لازم است تمامی اصول اخلاقی و قانونی و حقوقی مربوط توسط عوامل دست اندر رعایت گردد .بهره برداری غیر مجاز از هر گونه مستندات پروژه تابع قوانین صیانت از حقوق کارفرمایان طراحان و سایر عوامل ذیمدخل خواهد بود.

تجدیدنظر در سازه فضاکار

تجدید نظرها

تجدیدنظرهای جزیی در نقشه های طراحی و مشخصات فنی را اغلب روی نقشه ها و مشخصات فنی قبلی اعمال و با مشخص نمودن محل تجدیدنظر روی نقشه ها و مدارک فنی و شماره تجدیدنظر و تاریخ مجددا ابلاغ می نماید

در مواردی که تجدیدنظر جنبه کلی داشته باشد باید نقشه های جدید ترسیم و ابلاغ شوند این نقشه ها نیز باید نشان دهنده تجدیدنظر و شماره و تاریخ تجدیدنظر باشند در این موارد نیز باید موارد تجدیدنظر در مشخصات فنی و گزارش های مرحله ای پروژه به روشنی قید گردند.

نحوه تایید نقشه های ساخت و نصب کارخانه ای قطعات پیش ساخته

به صورتی که در بندهای فوق ذکر شده ایده های طراحی به نقشه های کامل برای ساخت و نصب ترجمه می گردند این نقشه ها شامل اطلاعات مربوط به ابعاد دقیق و کامل قطعات و همچنین ابعاد لازم برای نصب قطعات در محل خواهند بود

نقشه های مزبور باید مورد بررسی و کنترل طراح یا مشاور عالی طرح قرار گرفته و در صورت نیاز مورد تجدیدنظر قرار داده شوند

در نهایت تنها نقشه های برای ساخت و نصب مورد بهره برداری قرار داده  خواهند شد که موردتایید نماینده کارفرما قرار گرفته باشند

نقشه های جزییات جانمایی بافت نصب و اجرای کارگاهی

نقشه های جزییات جانمایی بافت نصب و اجرای کارگاهی

نقشه های نصب و اجرای کارگاهی توسط نصاب سازه فولادی  مورد استفاده  قرار داده  می شود  و شامل نقشه های نشان دهنده موقعیت قطعات و ااعضای سازه فضاکار در مجموعه ساختمان و همچنین جزییات نصب و اتصال کارگاهی ان ها  می باشند تمامی اعضای پیش ساخته در کارخانه باید با شماره ای مشخص شده و این شماره یا با رنگ و با با علامت حک شده روی قطعات منعکس گردیده و این قطعات پس از حمل به کارگاه در محل مناسبی مطابق فنی پروژه انبار شوند

نقشه های معماری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و مشخصات فنی مربوط

نقشه های معماری و تاسیساتی باید نشان دهنده جزییات مربوطه و دارای اطلاعات کامل از جهات مزبور باشند

موارد مواجهه با تناقض

در موارد مواجهه با تناقض در مدارک فنی پروژه لازم است کارفرما و مهندسان مسئول طراحی را اگاه ساخت تا در مورد رفع ان با همفکری و هماهنگی اقدام گردد

برخی از حالات حدی در سازه فضاکار

برخی از حالات حدی که اهمیت ویژه ای به لحاظ  احتمال بروز خطرات جانی دارند باید مورد توجه خاصی قرار داده شوند به طور کلی برای  هر حالت حدی یک نامعادله بحرانی قابل  فرمول بندی می باشد که با بهره گیری از ان می توان در فضای کمیت های مربوط حیطه پذیرش یا بعبارت دیگر بازه ای که نامعادله بحرانی در ان صادق است را از حیطه عدم پذیرش u  که به بازه ای اطلاق می گردد که در ان نامعادله بحرانی صدق نمی نماید تمیز داد.

عبارت است از پاسخ یا تقاضای به دست امده در یک عضو جز زیر مجموعه سازه فضاکار بر اساس داده های مرتبط با کمیت های ورودی و مشخصه سیستم

تفسیر

ظرفیت r که بر اساس مفروضات مستدلی محاسبه گردیده است  کلی کمیتی تصادفی  است که در بسیاری از حالات به جز در حالات زوال مقاومت ناشی از اثرات محیطی یا کسب مقاومت تابع زمان در مصالح بتنی و  نظایر ان می توان ان را مستقل  از زمان و به صورت متغییر تصادفی فرض نمود.

 

حالات حدی بهره برداری

حالات حدی بهره برداری
از حالات حدی بهره برداری گونه های زیر در خور توجه خاص می باشند
۱- حالتی که فراتر از ان بره برداری به نحوی محتل می گردد یا در حین بهره برداری موجبات تشویش خاطر افراد فراهم می شود
۲- حدود ارتعاش قابل ملاحظه
از دیدگاه حدی بهره برداری میزان تغییر مکان سازه و اعضای سازه و میزان ارتعاش دارای اهمیت ویژه می باشند همچنین میزان ترک خوردگی در سازه ها و پوشانه های بتن ارمه از دیدگاه بهره برداری باید مورد توجه قرار داده شود
فلسفه و مبانی طرراحی مبتنی بر حالات حدی
هرگاه بخشی از سازه یا کل سازه برای نیت بخصوصی به حالت نامناسب و نامطلوبی رسد که در خور خدمت رسانی مورد نظر نباشد و موجب اختلال ر بهره برداری یا ایجاد نگرانی گردد یا تهدیدی برای ایمنی تلقی شود زر مجموعه یا مجوعه سازه به حالت حدی رسیده است

حالات حدی نهایی

بعبارت دیگر فرض می گردد سازه هنگامی به حالت حدی رسیده است که یک پارامتر به خصوص از پاسخ به مقدار حدی رسیده باشد حالات حدی ممکن برای اغلب ساز ه ها متنوع می باشند در ایین نامه های معتبری  جهانی دو مجموعه از حالات حدی متمایز گرده اند حالت حدی نهایی و حالت حدی بهره برداری

 از حالات حدی نهایی بسته به شرایط موارد زیر در مورد سازه های فضاکار شبکه ای فولادی حایز اهمیت ویژه می باشند

نقض شرایط تععادل در بخشی از سازه یا در کل سازه وقتی به صورت جسم صلب در نظر گرفته شود

حالت عملکرد فرا الاستیک سیلان و گسیختگی پلاستیک

حالت عملکرد فراکمانشی ناپایداری هندسی عضوها یا اجزای تشکیل دهنده سازه

بروز ناپایداری هندسی و تغییر مکان های بزرگ فروجهش ناپایداری گرهی و گونه های دیگر ناپایداری

گونه های بروز شکست و ترک خوردگی شامل گسترش ترک ناشی از خستگی

سیستم سازه فضاکار

پس از محاسبه پاسخ سیستم سازه فضاکار از طریق روش های تحلیل سازه (چه تعینی و چه تصادفی) لازم است از دیدگاه عملکرد در تراز بهره برداری و در تراز ایمنی بررسی و قضاوت لازم صورت گیرد
معیارهای پذیرش در ترازهای بهره برداری و ایمنی برحسب نوع پارامترهای پاسخ مورد نظر مورد بررسی قرار داده می شون بعنوان مثال در صورتی که تغییر مکان یا شتاب مورد مطالعه داده شود باید بررسی شو.ئد که کمیت مورد نظر به چه میزان و در چه طول مدتی از مقدار مشخصی که ایمنی یا بهره برداری ایمن را ورد تهدید قرار می دهد طی طول عمر مفید سازه تجاوز می نماید.در صورتی که پاسخ فرایندی تصادفی باشد جواب به این سواتل تنها در قالب احتمال اندیشانه قابل ارایه است در این حالت به طور معمول لازم است بازه زمانی را که ان پاراتر مربوط از مقدار مشخصی تجاوز نماید بصورت کمی تعیین نماییم در عمل قضاوت در مورد پاسخ سازه اغلب به نحو ساده تری صورت میگیرد

حالات حدی

حالات حدی

پس از محاسبه پاسخ سیستم سازه فضاکار ازر طریق روش های  تحلیل سازه لازم است از دیدگاه عملکرد در تراز بهره برداری و در تراز ایمنی بررسی و قضاوت لازم صورت گیرد

معیارهای پذیرش در ترازهای بهره برداری و ایمن برحسب نوع پارامترهای پاسخ موردنظر بررسی قرار داده می شون بعنوان مثال در صورتی که تغییر مکان یا شتاب مورد مطالعه قرار داده شود باید بررسی گردد که کمیت مورد نظر به چه میزان و در چه طول مدتی از مقدار مشخصی که ایمنی یا بهره برداری ایمن را مورد تهدید قرار می دهد طی طول عمر مفید سازه تجاوز می نماید .در صورتی که پاسخ فرایندی باشد جواب به این سوال تنها در قالب احتمال اندیشانه قابل  ارایه است در این حالت بطور معمول لازم است بازه زمانی را طی ان مربوط از مقدار مشخصی تجاوز نماید به صورت کمی تعیین نماییم در عمل قضاوت در مورد پاسخ سازه اغلب به نحو ساده تری صورت میگیرد بعبارت دیگر فرض می گردد سازه هنگامی به حالت حدی رسیده است که یک پارامتر به خصوص از پاسخ به مقدا حدی رسیده باشد حالات حدی ممکن برای اغلب سازه ها متنوع می باشد  در ایین نامه های معتبر جهانی دو مجموعه از حالات حدی متمایز گردیده اند حالت حدی نهایی و حالت حدی بهره برداری

سازه فضایی

در واقع هر لحظه یا هر دفعهذ که چنین کمیتی اندازه گیری و ثبت می گردد تابع نمونه جدیدی حاصل می شود هر تابع نمونه تحقق ویژه ای از فرایند تصادفی را ارایه می دهد مجموعه کلیه توابع نمونه ممکن کل فرایند تصادفی را اریه می نماید که تنها از طریق خواص احتمالی مربوطه قابل توصیف است و امکان تخمین کرانه پایینی را در درجه ای از اطمینان میسر می سازد

در تضاد با کمیت های تصادفی کمیتی که در مورد ان میزان قابل اعتنایی از موارد عدم قطعیت صدق ننماید کمیت تعیینی خوانده می شود دراین حالت کلیه توابع نمونه گیری شده با یکدیگر یکسان فرض می گردند

در صورتی که کمیت های ورودی و کمیت های مشخصه سیستم سازه از نوع تصادفی باشند این امر در مورد کمیت های خروجی اثر خواهد گذاشت لذا تحلیل احتمال اندیشانه سازه فضاکار عبارت است از کاربری معادله جهت تعیین خصوصیات احتمالی فرایند تصادفی خروجی با استفاده از مقادیر اطلاعات وردی شامل الف – بخش احتمالی که به صورت کمیت های تصادفی ارایه می گردند

ب- بخش تعیینی اطلاعات وردی که به صورت مقادیر ثابت ارایه می شوند

منبع دیگر عدم قطعیت در نتایج حاصل از تحلیل فرایند خروجی در فرمول بندی روابط تحلیل نهفته است که در اینجا به طور نمادین با ارابطه  نشان داده شد این فرمول بندی ها ندل های ریاضی از واقعیت بوده و در ماهیت تقریبی می باشند

سازه فضایی

در سازه های موجود برخی از کمیت های هندسی از قبیل طول و زوایای اعضای سازه فضاکار را اغلب می توان با دقت کافی اندازه گیری کرد ولی برخدر سازه های موجود برخی از کمیت های هندسی از قبیل طول و زوایای  اعضای سازه فضاکار را اغلب می توان با دقت کافی اندازه گیری کرد ولی برخی از کمیت های مرتبط با مشخصات هندسی سازه را تنها در تعداد محدودی از نقاط یا مواضع می توان اندازه گیری نمود این امر در مورد کمیت های مانند انحنا یا ناکاملی اولیه اعضا منجر به تاثیرات قابل ملاحظه ای در نتایج تحلیل می گردد

در مورد خواص مکانیکی و مقاومتی و پایایی مصالح نه تنها انتظار می رود از یک نقطه تا نقطه دیگر تغیراتی موجود باشد بلکه  اغلب به تخمین غیر مستقیم این خواص بسنده می شود گاه پاسخ حاصل از تحلیل سازه حساسیت زیادی به تغییرات برخی از کمیت های مرتبط با خواص مصالح نشان می دهد

کمیتی را که گونه مختلف عدم قطعیت به شرحی که در فوق ذکر گردید در مورد ان صدق نماید کمیت تصادفی و اغلب متغیر تصادفی می نامند از مشخصه های چنین کمیتی ها تابع زمان نمی باشند در مقابل کمیتی را که تابع زمان باشد فرایند تصادفی می نامند  لذا متغییر تصادفی نوع خاصی از فرایند تصادفی می باشد کمیت ها را نمی توان با تابع یا اندازه گیری واحدی تعریف نمود

ی از کمیت های مرتبط با مشخصات هندسی سازه را تنها در تعداد محدودی از نقاط یا مواضع می توان اندازه گیری نمود این امر در مورد کمیت های مانند انحنا یا ناکاملی اولیه اعضا منجر به تاثیرات قابل ملاحظه ای در نتایج تحلیل می گردد
در مورد خواص مکانیکی و مقاومتی و پایایی مصالح نه تنها انتظار می رود از یک نقطه تا نقطه دیگر تغیراتی موجود باشد بلکه اغلب به تخمین غیر مستقیم این خواص بسنده می شود گاه پاسخ حاصل از تحلیل سازه حساسیت زیادی به تغییرات برخی از کمیت های مرتبط با خواص مصالح نشان می دهد
کمیتی را که گونه مختلف عدم قطعیت به شرحی که در فوق ذکر گردید در مورد ان صدق نماید کمیت تصادفی و اغلب متغیر تصادفی می نامند از مشخصه های چنین کمیتی ها تابع زمان نمی باشند در مقابل کمیتی را که تابع زمان باشد فرایند تصادفی می نامند لذا متغییر تصادفی نوع خاصی از فرایند تصادفی می باشد کمیت ها را نمی توان با تابع یا اندازه گیری واحدی تعریف نمود