نوشته های admin

اخذ تاییدیه از نماینده کارفرما

اخذ تاییدیه از نماینده کارفرما در زمینه نقشه های ساخت موارد زیر را شامل می شود: تایید صحت درک و استنباط کلی تهیه کننده نقشه ها از مفااهیم و اصول طراحی و اسناد مناقصه تایید ان که نماینده کارفرما کلیه جزییات نقشه ها را مورد بررسی و در نتیجه مورد تایید قرار داده است صدور […]

تجدیدنظر در سازه فضاکار

تجدید نظرها تجدیدنظرهای جزیی در نقشه های طراحی و مشخصات فنی را اغلب روی نقشه ها و مشخصات فنی قبلی اعمال و با مشخص نمودن محل تجدیدنظر روی نقشه ها و مدارک فنی و شماره تجدیدنظر و تاریخ مجددا ابلاغ می نماید در مواردی که تجدیدنظر جنبه کلی داشته باشد باید نقشه های جدید ترسیم […]

نقشه های جزییات جانمایی بافت نصب و اجرای کارگاهی

نقشه های جزییات جانمایی بافت نصب و اجرای کارگاهی نقشه های نصب و اجرای کارگاهی توسط نصاب سازه فولادی  مورد استفاده  قرار داده  می شود  و شامل نقشه های نشان دهنده موقعیت قطعات و ااعضای سازه فضاکار در مجموعه ساختمان و همچنین جزییات نصب و اتصال کارگاهی ان ها  می باشند تمامی اعضای پیش ساخته […]

برخی از حالات حدی در سازه فضاکار

برخی از حالات حدی که اهمیت ویژه ای به لحاظ  احتمال بروز خطرات جانی دارند باید مورد توجه خاصی قرار داده شوند به طور کلی برای  هر حالت حدی یک نامعادله بحرانی قابل  فرمول بندی می باشد که با بهره گیری از ان می توان در فضای کمیت های مربوط حیطه پذیرش یا بعبارت دیگر […]

حالات حدی بهره برداری

حالات حدی بهره برداری از حالات حدی بهره برداری گونه های زیر در خور توجه خاص می باشند ۱- حالتی که فراتر از ان بره برداری به نحوی محتل می گردد یا در حین بهره برداری موجبات تشویش خاطر افراد فراهم می شود ۲- حدود ارتعاش قابل ملاحظه از دیدگاه حدی بهره برداری میزان تغییر […]

حالات حدی نهایی

بعبارت دیگر فرض می گردد سازه هنگامی به حالت حدی رسیده است که یک پارامتر به خصوص از پاسخ به مقدار حدی رسیده باشد حالات حدی ممکن برای اغلب ساز ه ها متنوع می باشند در ایین نامه های معتبری  جهانی دو مجموعه از حالات حدی متمایز گرده اند حالت حدی نهایی و حالت حدی […]

سیستم سازه فضاکار

پس از محاسبه پاسخ سیستم سازه فضاکار از طریق روش های تحلیل سازه (چه تعینی و چه تصادفی) لازم است از دیدگاه عملکرد در تراز بهره برداری و در تراز ایمنی بررسی و قضاوت لازم صورت گیرد معیارهای پذیرش در ترازهای بهره برداری و ایمنی برحسب نوع پارامترهای پاسخ مورد نظر مورد بررسی قرار داده […]

حالات حدی

حالات حدی پس از محاسبه پاسخ سیستم سازه فضاکار ازر طریق روش های  تحلیل سازه لازم است از دیدگاه عملکرد در تراز بهره برداری و در تراز ایمنی بررسی و قضاوت لازم صورت گیرد معیارهای پذیرش در ترازهای بهره برداری و ایمن برحسب نوع پارامترهای پاسخ موردنظر بررسی قرار داده می شون بعنوان مثال در […]

سازه فضایی

در واقع هر لحظه یا هر دفعهذ که چنین کمیتی اندازه گیری و ثبت می گردد تابع نمونه جدیدی حاصل می شود هر تابع نمونه تحقق ویژه ای از فرایند تصادفی را ارایه می دهد مجموعه کلیه توابع نمونه ممکن کل فرایند تصادفی را اریه می نماید که تنها از طریق خواص احتمالی مربوطه قابل […]

سازه فضایی

در سازه های موجود برخی از کمیت های هندسی از قبیل طول و زوایای اعضای سازه فضاکار را اغلب می توان با دقت کافی اندازه گیری کرد ولی برخدر سازه های موجود برخی از کمیت های هندسی از قبیل طول و زوایای  اعضای سازه فضاکار را اغلب می توان با دقت کافی اندازه گیری کرد […]