اخذ تاییدیه از نماینده کارفرما

اخذ تاییدیه از نماینده کارفرما در زمینه نقشه های ساخت موارد زیر را شامل می شود:

  • تایید صحت درک و استنباط کلی تهیه کننده نقشه ها از مفااهیم و اصول طراحی و اسناد مناقصه

  • تایید ان که نماینده کارفرما کلیه جزییات نقشه ها را مورد بررسی و در نتیجه مورد تایید قرار داده است

  • صدور مجوز شروع به تولید و ساخت و اغاز عملیات اجرایی

  • این تاییدیه رافع سازنده در ارتباط با میزان دقت و همچنین صحت ابعاد و جزییات در نقشه های ساخت و نصب و جانمایی قطعات و جزییات اجرایی اتصالات نخواهد بود

مستندسازی نقشه ها از طریق روش های کامپیوتری طراحی نقشه کشی و بایگانی اسناد

با توجه به حجم کوچک بایگانی مستندات پروژه در پرونده های کامپیوتری بهره گیری از روش های کامپیوتری سودمند می باشد

  • ولی لازم است تمامی اصول اخلاقی و قانونی و حقوقی مربوط توسط عوامل دست اندر رعایت گردد .بهره برداری غیر مجاز از هر گونه مستندات پروژه تابع قوانین صیانت از حقوق کارفرمایان طراحان و سایر عوامل ذیمدخل خواهد بود.