حالات حدی بهره برداری

حالات حدی بهره برداری
از حالات حدی بهره برداری گونه های زیر در خور توجه خاص می باشند
۱- حالتی که فراتر از ان بره برداری به نحوی محتل می گردد یا در حین بهره برداری موجبات تشویش خاطر افراد فراهم می شود
۲- حدود ارتعاش قابل ملاحظه
از دیدگاه حدی بهره برداری میزان تغییر مکان سازه و اعضای سازه و میزان ارتعاش دارای اهمیت ویژه می باشند همچنین میزان ترک خوردگی در سازه ها و پوشانه های بتن ارمه از دیدگاه بهره برداری باید مورد توجه قرار داده شود
فلسفه و مبانی طرراحی مبتنی بر حالات حدی
هرگاه بخشی از سازه یا کل سازه برای نیت بخصوصی به حالت نامناسب و نامطلوبی رسد که در خور خدمت رسانی مورد نظر نباشد و موجب اختلال ر بهره برداری یا ایجاد نگرانی گردد یا تهدیدی برای ایمنی تلقی شود زر مجموعه یا مجوعه سازه به حالت حدی رسیده است