حالات حدی

حالات حدی

پس از محاسبه پاسخ سیستم سازه فضاکار ازر طریق روش های  تحلیل سازه لازم است از دیدگاه عملکرد در تراز بهره برداری و در تراز ایمنی بررسی و قضاوت لازم صورت گیرد

معیارهای پذیرش در ترازهای بهره برداری و ایمن برحسب نوع پارامترهای پاسخ موردنظر بررسی قرار داده می شون بعنوان مثال در صورتی که تغییر مکان یا شتاب مورد مطالعه قرار داده شود باید بررسی گردد که کمیت مورد نظر به چه میزان و در چه طول مدتی از مقدار مشخصی که ایمنی یا بهره برداری ایمن را مورد تهدید قرار می دهد طی طول عمر مفید سازه تجاوز می نماید .در صورتی که پاسخ فرایندی باشد جواب به این سوال تنها در قالب احتمال اندیشانه قابل  ارایه است در این حالت بطور معمول لازم است بازه زمانی را طی ان مربوط از مقدار مشخصی تجاوز نماید به صورت کمی تعیین نماییم در عمل قضاوت در مورد پاسخ سازه اغلب به نحو ساده تری صورت میگیرد بعبارت دیگر فرض می گردد سازه هنگامی به حالت حدی رسیده است که یک پارامتر به خصوص از پاسخ به مقدا حدی رسیده باشد حالات حدی ممکن برای اغلب سازه ها متنوع می باشد  در ایین نامه های معتبر جهانی دو مجموعه از حالات حدی متمایز گردیده اند حالت حدی نهایی و حالت حدی بهره برداری