سازه فضاکار

۳در یک پروژه وسیع,تعداد ازفعالیت های اجرایی و مراحل کار را می توان به طور همزمان انجام داد.در سیستم های پیش ساخته,اجزای ساخته شده در کارخانه طبق برنامه زمان بندی شده به تدریج از کارخانه به کارگاه حمل می گردند.همچنین  مصالح موردنیاز نیز طبق جدول زمان بندی برحسب نیاز با توجه به میزان ذخیره متناسب با شرایط و حجم پروژه تهیه شده می گردند.به طور معمول نقشه های جزییات اجرایی نیز,برحسب نیاز و توانایی های ساخت وتولید در کارخانه,اراییه می گردند.بنابراین سازنده و نصاب سازه فولادی باید برنامه تفضیلی باری باری حصول اطمینان از ان که کلیه مراحل و عملیات اجرایی مطابق با برنامه زمان بندی و در هماهنگی با روش های اجرایی از پیش تعیین شده,به پیش خواهد رفت,تهیه نموده وبرای بخشیدن به ان از هیچ کوششی فروگذار ننمایند.