لیست ‍‍‍ پروژه ها تاریخ اجرا زیربنا(مساحت)
کارخانه سیمان سامان ۹۴/۲ ۳۰۰۰متر مربع
دانشگاه نور آمل ۹۴/۵ ۵۰۰۰مترمربع
شرکت پرشین خودرو ۹۴/۴ ۲۰۰۰مترمربع
شرکت پارس خزر رشت ۹۳/۵ ۴۰۰۰مترمربع
ماشین سازی پارس (بندر ماه شهر) ۹۰ ۷۰۰۰مترمربع
پتروشیمی شهید تند گویان ۸۸ ۱۵۰۰۰مترمربع
سدسیاه بیشه چالوس ۸۷ ۱۰۰۰۰مترمربع
پارس خودرو ۹۲ ۱۴۰۰۰مترمربع
پلاسکوکارسایبا ۹۰ ۲۰۰۰۰مترمربع