نقشه های وضعیت اجرا شده یا نقشه های چون ساخت

نقشه های وضعیت اجرا شده یا نقشه های چون ساخت

در عین حال در صورتی که تغییراتی در حین اجرا به دلایل قابل توجیهی از نظرفنی و اقتصادی اعمال شود نقشه های مذکور در بندهای ۸-۱ و ۸-۲ و ۸-۳  باید اصلاح گردند به گونه ای که نقشه های نهایی شامل تمامی اطلاعات پروژه به صورت عملا اجرا شده باشند این نقشه ها را مقشه های وضعبیت اجرا شده  ا نقشه های پون ساخت می نامند که برای کارفرما و مسئولین نگهداری و بهره برداری از سازه حایز اهمیت ویژه ای است و این امکان را می دهد که در صورتی که در مراحل در اتیه مطالعاتی در زیمنه ارزیابی اسیب پذیری سازه ضرورت یابد یا تغییراتی یااصلاحاتی در سازه مورد نیاز باشد نقشه های گویای برای سازه واقعی احداث شده جهت هر گونه بررسی و اتخاذ تصمیم لازم درذ اختیار باشند