نقشه های معماری تاسیسات الکترکی و مکانیکی و مشخصات فنی مربوط

نقشه های معماری تاسیسات الکترکی و مکانیکی و مشخصات فنی مربوط
نقشه های معماری و تاسیساتی باید نشاندهنده جزییات مربوطه و دارای اطلاعات کامل از جهات مزبور باشند
موارد مواجهه با تناقض
در موارد با تناقض در مدارک فنی پروژه لازم است کارفرما و مهندسان مسئول طراحی را اگاه ساخت تا در مورد رفع ان با همفکری و هماهنگی اقدام گردد
تجدیدنظرها
تجدیدنظرهایی جزیی در نقشه های طراحی و مشخصات فنی را اغلب روی نقشه ها و مشخصات فنی قبلی اعمال و با مشخص نمودن محل تجدیدنظرها روی نقشه ها و مدارک فنی و شماره تجدینظر و تاریخ مجددا ابلاغ می نماید
در مواردی که تجدیدنظر جنبه کلی داشته باشد باید نقشه های جدید ترسیم و ابلاغ شوند این نقشه ها نیز باید نشان دهنده تجدیدنظر و شماره و تاریخ تجدیدنظر باشند در این موارد نیز باید موارد تجدیدنظر در مشخصات فنی و گزارش های مرحله ای پروژه به روشنی قید گردند.