نقشه های جزییات جانمایی بافت نصب و اجرای کارگاهی

نقشه های جزییات جانمایی بافت نصب و اجرای کارگاهی

نقشه های نصب و اجرای کارگاهی توسط نصاب سازه فولادی  مورد استفاده  قرار داده  می شود  و شامل نقشه های نشان دهنده موقعیت قطعات و ااعضای سازه فضاکار در مجموعه ساختمان و همچنین جزییات نصب و اتصال کارگاهی ان ها  می باشند تمامی اعضای پیش ساخته در کارخانه باید با شماره ای مشخص شده و این شماره یا با رنگ و با با علامت حک شده روی قطعات منعکس گردیده و این قطعات پس از حمل به کارگاه در محل مناسبی مطابق فنی پروژه انبار شوند

نقشه های معماری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و مشخصات فنی مربوط

نقشه های معماری و تاسیساتی باید نشان دهنده جزییات مربوطه و دارای اطلاعات کامل از جهات مزبور باشند

موارد مواجهه با تناقض

در موارد مواجهه با تناقض در مدارک فنی پروژه لازم است کارفرما و مهندسان مسئول طراحی را اگاه ساخت تا در مورد رفع ان با همفکری و هماهنگی اقدام گردد