نقشه های جزییات اجرایی ساخت کارخانه ای

نقشه های جزییات اجرایی ساخت کارخانه ای

نقشه هایجزییات اجرایی ساخت وسیله القا و انتقال نظرات مهندس طراح به کارخانه سازنده می باشد

این نقشه ها باید گویای شناخت کاملی از قابلیت ها و توانایی ی موجو.د در کاخانه سازنده باشد نقشه کش طراح با استفاده از نقشه های ارایه شده طراحان  با در اختیار داشتان مشخصات فنی طرح و مصالح و با شناخت از روش ها و امکانات ساخت در کارخانه اقدام به تهیه نقشه های جزییات اجرایی ساخت می نماید این نقشه ها پ از تهیه باید بطور دقیق مورد کنترل و بررسی قرار  داده شوند و پس از اعمال اصلاحات نهایی و اخذ تاییدیه به مهندسان طراح جهت ساخت به کارخانه ساخت به کارخانه ابلاغ گردد سازنده باید نقشه های ساخت کارخانه ای قطعات پیش سالخته نقشه های ساخت و نصب قطعات زیر مجوعه  ها و مجموعه سازه فضاکار تهیه نماید