نحوه تایید نقشه های ساخت و نصب کازخانه ای قطعات پیش ساخته

نحوه تایید نقشه های ساخت و نصب کازخانه ای قطعات پیش ساخته

به صورتی که در بندهای فوق ذکر شد اید های طراحی به نقشه های کامل برای ساخت و نصب ترجمه می گردند این نقشه ها شامل اطلاعات مربوط به ابعاد دقیق و کامل قطعات و همچنین ابعاد و لازم برای نصب قطعات سازه در محل خواهند بودنقشه های مزبور باید مورد بررسی و کنترل طراح یا مشاور عالی طرح قرار گرفته و در صورت نیاز مورد تجدیدنظر قرار داده شوند در نهایت نقشه های برای ساخت و نصب مورد بهره برداری قرار داده خواهند شد که مور تایید نماینده کارفرما قرار گرفته اشنداخذ تاییدیه از نماینده کارفرما در زمینه نقشه های ساخ موارد زر را شامل می شودتایید صحت درک و استنباط کلی تهیه کننده نقشه ها از مفاهیم وو اصضول طراحی و اسناد مناقصه تایید ان که نماینده کارفرما جزییات نقشه ها را مورد بررسی و در نتیجه مورد تایید قرار داده استصدور مجوز شروع به تولید و ساخت و اغاز عملیات اجرایی ایت تاییدیه رافع مسئولیت سازنده در ارتباط با میزان دقت و همچنین صحت ابعاد و جزییات در نقشه های ساخت و نصب و نجانمایی قطعات و جزییات اجرایی اتصالات نخواهد بود.