عدم قطعیت و مبانی احتمال اندیشانه تحلیل سازه های فضاکار

عدم قطعیت و مبانی احتمال اندیشانه تحلیل سازه های فضاکار

تحلیل سازه ها به منظور طراحی برای احاث سازه های جدید و یا جهت ارزیابی ایمنی سازه های موجود انجام می شوداگر چه در نگاه اول دو حالت مذکور در فوق بسیار متفاوت به نظر می رسند ولی از نظر انکه در هر دو حالت کمیت های وردی و کمیت های سیستم به دلایل گوناگون از جمله عدم قطعیت غیردقیق و گاه نامشخص می باشن با یکدیگر مشابهت هایی نیز دارندبارهای اعمال شده قابل پیش بینی هرگز بطور دقیق شناسایی نمی باشند این بارها را از اطلاعات ثبت شده حاصل از مطالعه سازه های نظیر تخمین میزنند ولی چنین اطلاعاتی در مورد دو سازه مشابه عملا یکسان نمی باشند.عدم قطعیت در مورد میزان واقعی را میتوان با اندازه گیری بالنسبه دقیق بارهای مرده و کنترل بارهای زنده اعمالی کاهش داد البته این گونه اندازه گیری اغلب در موارد خاص ممکن بوده و اغلب با توجه خاص به مقادیر حداکثر بارها صورت میگیرد و شامل تایخچه کامل اعمال بار نمیگردد.