عدم قطعیت و مبانی احتمال اندیشانه تحلیل سازه فضاکار

عدم قطعیت و مبانی احتمال اندیشانه تحلیل سازه فضاکار

تحلیل سازه ها معمولا به منظور طراحی برای احداث ساز های جدید و یا جهت ارزیابی ایمنی سازه های موجود انجام می شود اگر چه ر نگاه اول دو حالت مذکور  در فوق بسیار متفاوت به نظر می رسند ولی از نظر انکه در هر دو حالت کمیت های وردی و کمیت های سیست به دلایل گوناگون از جمله عدم موفقیت غیر دقیق و گاه نامشخص می باشند با یکدیگر مشابهت هایی نیز دارند بارهای اعمال شده یا قابل پیش بینی هرگز به طور کامل قابل شناسایی نمی باشند این بارها را از اطلاعات ثبت شده حاصل از مطالعه سازه های نظیر تخمین می زنند ولی چنین اطلاعاتی ر مورد سازه مشابه عملا یکسان نمی باشند

عدم  قطعیت در مورد میزان واقعی بارها رامی توان با اندازه کیری دقیق بارهای مرده و کنترل میزان بارهای زنده اعمالی کاهش داد البته این گونه اندازه گیری ها اغلب در موارد خاص ممکن بوده و اغلب با توجه خاص به مقادیر حداکثر بارها صورت می گیرد و شامل تاریخچه کامل اعمال بار نمگردد