طرح سازه های فضاکار

پیچ

در طرح سازه های فضاکار می توان از پیچ های قوی بصورت اتکایی و یا اصطکامی استفاده نمود پیچ های اتصال به ویژه اتصال عضو به پوند ها باید مقاومت مورد نیاز در مقابل نیروی طراحی را اشته باشند نیروی برای طراحی عضو لزوما نیروی طراحی پیچ نمی باشد بعنوان مثال ممکن است نیروی حاکم بر طرح عضو از نوع فشاری بوده ولی نیروی حاکم بر طرح پیچ از نوع کششی باشد

بعضی ازسیستم های سازه فضاکار نیاز به ایجاد سوراخ در بدنه پیچ های انتهایی اعضا را دارند در محاسبه مقاومت این پیچ ها باید سطح مقطع پیچ به اندازه قطر سوراخ ضرب در قطر کاهش یابد مگر اینکه سوراخ روی قسمت بون دندانه پیچ ها قرار داشته و قطر سوراخ پیچ ها در حدی باشد که با محاسبه نشان داده شود که وجود سوراخ اثری در کاهش مقاومت پیچ ندارد.

لغزش پیچ ها

در صورتی که رواداری اندازه سوراخ های پیچ ها در شرایط بارهای بهره برداری و یا بارهای نهایی لغزش پیچ ها و در نتیجه باعث افزایش تغییر شکل ها و یا افزایش نیروها و یا تغییر انها گردد بایستی این نوع عملکرد در تحلیل سازه ای و در طراحی اجزای ان منظور شود.