سیستم سازه فضاکار

پس از محاسبه پاسخ سیستم سازه فضاکار از طریق روش های تحلیل سازه (چه تعینی و چه تصادفی) لازم است از دیدگاه عملکرد در تراز بهره برداری و در تراز ایمنی بررسی و قضاوت لازم صورت گیرد
معیارهای پذیرش در ترازهای بهره برداری و ایمنی برحسب نوع پارامترهای پاسخ مورد نظر مورد بررسی قرار داده می شون بعنوان مثال در صورتی که تغییر مکان یا شتاب مورد مطالعه داده شود باید بررسی شو.ئد که کمیت مورد نظر به چه میزان و در چه طول مدتی از مقدار مشخصی که ایمنی یا بهره برداری ایمن را ورد تهدید قرار می دهد طی طول عمر مفید سازه تجاوز می نماید.در صورتی که پاسخ فرایندی تصادفی باشد جواب به این سواتل تنها در قالب احتمال اندیشانه قابل ارایه است در این حالت به طور معمول لازم است بازه زمانی را که ان پاراتر مربوط از مقدار مشخصی تجاوز نماید بصورت کمی تعیین نماییم در عمل قضاوت در مورد پاسخ سازه اغلب به نحو ساده تری صورت میگیرد