سازه فضایی

در واقع هر لحظه یا هر دفعهذ که چنین کمیتی اندازه گیری و ثبت می گردد تابع نمونه جدیدی حاصل می شود هر تابع نمونه تحقق ویژه ای از فرایند تصادفی را ارایه می دهد مجموعه کلیه توابع نمونه ممکن کل فرایند تصادفی را اریه می نماید که تنها از طریق خواص احتمالی مربوطه قابل توصیف است و امکان تخمین کرانه پایینی را در درجه ای از اطمینان میسر می سازد

در تضاد با کمیت های تصادفی کمیتی که در مورد ان میزان قابل اعتنایی از موارد عدم قطعیت صدق ننماید کمیت تعیینی خوانده می شود دراین حالت کلیه توابع نمونه گیری شده با یکدیگر یکسان فرض می گردند

در صورتی که کمیت های ورودی و کمیت های مشخصه سیستم سازه از نوع تصادفی باشند این امر در مورد کمیت های خروجی اثر خواهد گذاشت لذا تحلیل احتمال اندیشانه سازه فضاکار عبارت است از کاربری معادله جهت تعیین خصوصیات احتمالی فرایند تصادفی خروجی با استفاده از مقادیر اطلاعات وردی شامل الف – بخش احتمالی که به صورت کمیت های تصادفی ارایه می گردند

ب- بخش تعیینی اطلاعات وردی که به صورت مقادیر ثابت ارایه می شوند

منبع دیگر عدم قطعیت در نتایج حاصل از تحلیل فرایند خروجی در فرمول بندی روابط تحلیل نهفته است که در اینجا به طور نمادین با ارابطه  نشان داده شد این فرمول بندی ها ندل های ریاضی از واقعیت بوده و در ماهیت تقریبی می باشند