سازه فضایی

در سازه های موجود برخی از کمیت های هندسی از قبیل طول و زوایای اعضای سازه فضاکار را اغلب می توان با دقت کافی اندازه گیری کرد ولی برخدر سازه های موجود برخی از کمیت های هندسی از قبیل طول و زوایای  اعضای سازه فضاکار را اغلب می توان با دقت کافی اندازه گیری کرد ولی برخی از کمیت های مرتبط با مشخصات هندسی سازه را تنها در تعداد محدودی از نقاط یا مواضع می توان اندازه گیری نمود این امر در مورد کمیت های مانند انحنا یا ناکاملی اولیه اعضا منجر به تاثیرات قابل ملاحظه ای در نتایج تحلیل می گردد

در مورد خواص مکانیکی و مقاومتی و پایایی مصالح نه تنها انتظار می رود از یک نقطه تا نقطه دیگر تغیراتی موجود باشد بلکه  اغلب به تخمین غیر مستقیم این خواص بسنده می شود گاه پاسخ حاصل از تحلیل سازه حساسیت زیادی به تغییرات برخی از کمیت های مرتبط با خواص مصالح نشان می دهد

کمیتی را که گونه مختلف عدم قطعیت به شرحی که در فوق ذکر گردید در مورد ان صدق نماید کمیت تصادفی و اغلب متغیر تصادفی می نامند از مشخصه های چنین کمیتی ها تابع زمان نمی باشند در مقابل کمیتی را که تابع زمان باشد فرایند تصادفی می نامند  لذا متغییر تصادفی نوع خاصی از فرایند تصادفی می باشد کمیت ها را نمی توان با تابع یا اندازه گیری واحدی تعریف نمود

ی از کمیت های مرتبط با مشخصات هندسی سازه را تنها در تعداد محدودی از نقاط یا مواضع می توان اندازه گیری نمود این امر در مورد کمیت های مانند انحنا یا ناکاملی اولیه اعضا منجر به تاثیرات قابل ملاحظه ای در نتایج تحلیل می گردد
در مورد خواص مکانیکی و مقاومتی و پایایی مصالح نه تنها انتظار می رود از یک نقطه تا نقطه دیگر تغیراتی موجود باشد بلکه اغلب به تخمین غیر مستقیم این خواص بسنده می شود گاه پاسخ حاصل از تحلیل سازه حساسیت زیادی به تغییرات برخی از کمیت های مرتبط با خواص مصالح نشان می دهد
کمیتی را که گونه مختلف عدم قطعیت به شرحی که در فوق ذکر گردید در مورد ان صدق نماید کمیت تصادفی و اغلب متغیر تصادفی می نامند از مشخصه های چنین کمیتی ها تابع زمان نمی باشند در مقابل کمیتی را که تابع زمان باشد فرایند تصادفی می نامند لذا متغییر تصادفی نوع خاصی از فرایند تصادفی می باشد کمیت ها را نمی توان با تابع یا اندازه گیری واحدی تعریف نمود