سازه فضاکار

سازه فضاکار را می توان به مثابه سیستمی انگاشت که با سه دسته از کمیت ها در ارتباط تناتنگ می باشد

الف کمیت ها ورودی که بر سیستم اعمال میگردند شامل بارهای ااعمالی و عواملی محیطی

ب کمیت های مشخصه که سیستم را تعریف می نماید شامل مشخصه ها و خواص سازه سرحدی  تغییرمکانی ویژگی های هندسی خواص مصالح جرم نسبت استهلاک

کمیت های خروجی که پاسخ سیستم را رایه می دهند شامل تلاش تنش کرنش تغییرمکان تغییر زاویه

 در ایین نامه  کمیت های سه گانه مذکور در فوق بطور کلی در فضا به صورت منفصل و نسبت  به زمان به صورت پیوسته در نظر گرفته می شوند

در تحلیل سازه کمیت های وردی و مشخصه سیستم هم در مرحله حدس اولیه هم در مراحل تدفیق طراحی به صورت داده های وردی منظور می شوند