حمل وتحویل قطعات ساخته شده

حمل وتحویل قطعات ساخته شده
ترتیب و برنامه حمل اعضا وقطعات و اجزا و پیوندها و ادوات سازه فضاکار,مطابق برنامه ساخت,بافت ونصب به محل ارسال می گردند,به نحوی که در زمانی که به هر یک نیاز باشد,حاضر باشند.
درصورت ان که قطعات درحین حمل وانبار صدمه دیده باشند,باید موارد به مسولان ساخت و نصب .نظارت رفع نقص گرددیا قطعات صدمه دیده جایگزین گردند.
نصب
روش نصب
روش نصب با در نظر گرفتن جنبه های ایمنی اقتصادی اختیار می گردد.
جزییات اتصالات نحوه اجرای اتصالات
سازنده باید جزییات اتصالات ونصب کارگاهی را براساس نقشه های طراحی و اسناد مناقضه تهیه نمایند.
تمامی تکیه گاه ها وپایه هاوکابل های نگهدارنده تامین کننده پایداری سازه نمیه تمام را در تمامی مراحلدرمقابل بارهای اجرایی و جانبی و بارهای اتفاقی دارا باشند.