حالات حدی نهایی

بعبارت دیگر فرض می گردد سازه هنگامی به حالت حدی رسیده است که یک پارامتر به خصوص از پاسخ به مقدار حدی رسیده باشد حالات حدی ممکن برای اغلب ساز ه ها متنوع می باشند در ایین نامه های معتبری  جهانی دو مجموعه از حالات حدی متمایز گرده اند حالت حدی نهایی و حالت حدی بهره برداری

 از حالات حدی نهایی بسته به شرایط موارد زیر در مورد سازه های فضاکار شبکه ای فولادی حایز اهمیت ویژه می باشند

نقض شرایط تععادل در بخشی از سازه یا در کل سازه وقتی به صورت جسم صلب در نظر گرفته شود

حالت عملکرد فرا الاستیک سیلان و گسیختگی پلاستیک

حالت عملکرد فراکمانشی ناپایداری هندسی عضوها یا اجزای تشکیل دهنده سازه

بروز ناپایداری هندسی و تغییر مکان های بزرگ فروجهش ناپایداری گرهی و گونه های دیگر ناپایداری

گونه های بروز شکست و ترک خوردگی شامل گسترش ترک ناشی از خستگی