تهیه نقشه های جزییات اجرایی

تهیه نقشه های جزییات اجرایی ساخت قطعات در کارخانه امری الزامی در فرایند ساخت سازه هاسی فولادی فضاکار پیش ساخته به شمار می رود این نقشه ها توسط بازرسان فنی نیز به منظور کنترل کیبفیت ساخت قطعات فولادی بکار گرفته شود

دو نوع نقشه جزییات موردنظر می باشند نقشه های جزییات اجرایی ساخت کارخانه ای و نقشه های جزییات بافت و نصب و عملیات اجرایی کارگاهی

نقشه های جزییات جانمایی بافت نصب و اجرای کارگاهی

نقشه های نصب و اجرای کارگاهی توسط نصاب سازه فولادی در کارگاه مورد استفاده قرار اده می شود و شامل نقشه های نشان دهنده موقعیت قطعات و اعضای سازه فضاکار در مجموعه ساختمان و همچنین جزییات نصب و اتصال کارگاهی ان ها می باشند تمامی اعضای پیش ساخته در کارخانه باید با شماره ای مشخص شده و این شماره یا با علامت حک شده می باشند تمامی اعضای پیش ساخته در کارخانه باید با شماره ای مشخص شده و این شماره یا با  علامت حک شده روی قطعات منعکس گردیده و این قطعات پس لاز حمل به کارگاه در محل مناسبی مطابق مشخصات فنی پروژه انبار شوند