تجدیدنظر در سازه فضاکار

تجدید نظرها

تجدیدنظرهای جزیی در نقشه های طراحی و مشخصات فنی را اغلب روی نقشه ها و مشخصات فنی قبلی اعمال و با مشخص نمودن محل تجدیدنظر روی نقشه ها و مدارک فنی و شماره تجدیدنظر و تاریخ مجددا ابلاغ می نماید

در مواردی که تجدیدنظر جنبه کلی داشته باشد باید نقشه های جدید ترسیم و ابلاغ شوند این نقشه ها نیز باید نشان دهنده تجدیدنظر و شماره و تاریخ تجدیدنظر باشند در این موارد نیز باید موارد تجدیدنظر در مشخصات فنی و گزارش های مرحله ای پروژه به روشنی قید گردند.

نحوه تایید نقشه های ساخت و نصب کارخانه ای قطعات پیش ساخته

به صورتی که در بندهای فوق ذکر شده ایده های طراحی به نقشه های کامل برای ساخت و نصب ترجمه می گردند این نقشه ها شامل اطلاعات مربوط به ابعاد دقیق و کامل قطعات و همچنین ابعاد لازم برای نصب قطعات در محل خواهند بود

نقشه های مزبور باید مورد بررسی و کنترل طراح یا مشاور عالی طرح قرار گرفته و در صورت نیاز مورد تجدیدنظر قرار داده شوند

در نهایت تنها نقشه های برای ساخت و نصب مورد بهره برداری قرار داده  خواهند شد که موردتایید نماینده کارفرما قرار گرفته باشند