تازه ها و اطلاعیه های شرکت آریانا فلز گستران

چلیک ها و گنبدها درمورد چلیک ها و گنبدهای فضاکار، اگرچه بهر…
۴-۲-۲-۱-شبکه بندی ساختاری شبکه بندی یا استخوان بندی ساختاری سا…
انباشت برف وشیوه های دسترسی به اعضا و اجزای سازه فضاکار و تمهیدا…
سازه های فضاکار شبکه ای با شکل ازاد سازه فضاکار شبکه ای با شکل ازاد از م…
سهلوی های شبکه ای واژه سهلوی مخخ سهمی گون هذلولوی می باشد سهلوی شبک…
چلیک های شبکه ای چلیک شبکه ای از مجموعه اعضایی تشکیل شده که در یک لایه…
شبکه های تک لایه (تخت) شبکه تک لایه از مجموعه ای از اعضایی تشک…
گزارش در برگیرنده مطالعات این مرحله باید نمایشگر منطق وشیوه انتخا…
طراحی سازه فضاکار شبکه ای فولادی،فرایند پی در پی گزینش فرم سازه ای، انداز…
سطوح خطر زمین لرزه در این آیین نامه در این آیین نامه دو سطح خطر زمین…
مشخصات زمین لرزه در دوسطح خطر در این دیدگاه دوسطح خطر به شرح زیر …
مولفه های حرکت زمین در اغلب موارد کافی خواهد بود سه مولفه حر…
مشخصات زمین  لرزه ای طراحی در حالاتی که ویژگی های زمین لرزه  محتمل…
طراحی مبتنی بر دو سطح خطر زمین لرزه در طراحی مبتنی بر دو سطح خطر زمی…
در اغلب ایین نامه های طراحی سازه ها استاندارد عملکردی برای طراح…
باتوجه به آنکه پاسخ سازه به تحریکات ناشی از زمین لرزه ماهیت دینا…
ضرایب فشار داخلی  در سازه فضاکار فشار  داخلی تابع ابعاد بازشوها و مناف…
کنش ناشی از باد بر رویه های گنبدی شدت و توزیع بار باد بر گنبدها بط…
بارهای وارده بر سازه فضاکار بارهای ثقلی بارهای ثقلی بطور معمول…