برخی از حالات حدی در سازه فضاکار

برخی از حالات حدی که اهمیت ویژه ای به لحاظ  احتمال بروز خطرات جانی دارند باید مورد توجه خاصی قرار داده شوند به طور کلی برای  هر حالت حدی یک نامعادله بحرانی قابل  فرمول بندی می باشد که با بهره گیری از ان می توان در فضای کمیت های مربوط حیطه پذیرش یا بعبارت دیگر بازه ای که نامعادله بحرانی در ان صادق است را از حیطه عدم پذیرش u  که به بازه ای اطلاق می گردد که در ان نامعادله بحرانی صدق نمی نماید تمیز داد.

عبارت است از پاسخ یا تقاضای به دست امده در یک عضو جز زیر مجموعه سازه فضاکار بر اساس داده های مرتبط با کمیت های ورودی و مشخصه سیستم

تفسیر

ظرفیت r که بر اساس مفروضات مستدلی محاسبه گردیده است  کلی کمیتی تصادفی  است که در بسیاری از حالات به جز در حالات زوال مقاومت ناشی از اثرات محیطی یا کسب مقاومت تابع زمان در مصالح بتنی و  نظایر ان می توان ان را مستقل  از زمان و به صورت متغییر تصادفی فرض نمود.