بارهای وارده بر سازه فضاکار

بارهای وارده بر سازه فضاکار

بارهای ثقلی

بارهای ثقلی بطور معمول در دو گروه اصلی بارهای مرده و بارهای زنده طبقه بندی می شوند بارهای برف به لحاظ وابستگی به شرایط جوی اگر چه بطور ذاتی از نوع بارهای ثقلی می باشند در ایین نامه به نحو جداگانه مورد بحث قرار داده شده اند.بارهای زنده بطور کلی شامل وزن اثاثیه انسان ها تجهیزات و نظایر ان ها می گردند برخلاف سایر بارها مثل بارهای ناشی از زلزله و باد بارهای زنده را میتوان تا حدودی تحت کنترل داشت بارهای زنده فراینده های تصادفی می باشند که تابع متغییرهای معرف زمان و مکانند

بارهای ثقلی شامل دو نوع:

  • بارهای زنده

  • بارهای مرده

بارهای مرده:

بارهای مرده تمامی بارهای ثقلی سازه فضاکار اعضا و اجزای سیستم بابر سازه های کف و سقف کفسازی و نازک کاری سقف ها و کف های کاذب تیغه های دایمی دیوارهای بیرونی و دورنی و نماسازی پوشانه ها و تمامی تجهیزات و وسایلی را که در موقعیت ثابت بصورت دایمی استقرار می یابند دربرمیگیرد بارهای مرده همواره بصورت مقادیر تصادفی ثابت اعمال میگردد در ایین نامه های ساختمانی گوناگون معمولا جداولی کع ارایه دهنده فهرستی از مصالح مورد استفاده در سازه و همچنین اجزای غیر سازه ای متداول است همراه با وزن مخصوص یا وزن بر واحد سطح مربوطه در این ارایه می گردند.

بارهای زنده

شامل بارهای ثقلی ناشی از نحوه بهره برداری و اشغال سازه می باشند که بر اعضا و اجزای ساز فضاکار اعمال می گردند تجهیزات تاسیساتی الکتریکی و مکانیکی در زمره بارهای زنده بشمار می روند تغییرات تصادفی بارهای زنده معمولا از طریق جمع کردن فرایند بارهای زنده تعلیقی و فرایند بارهای زنده گذرای مستقل مدلسازی می شوند فرایند بار زنده تعلیقی نشانگر بارهای زنده است که در طول مدت اعمال مقدار تقریبا ثابتی داشته باشند و فرایند بارهای زنده گذرا نمایشگر بارهای زنده کوتاه مدت می باشند.