انواع ازمایش های زیر سازه فضاکار

ازمایش های در حین ساخت که برای کسب اطلاعات لازم در شرایط واقعی سازه برای بخش هایی از کار مورد استفاده قرار داده می شوند مانند ازمایش های بررسی میزان سفت شدگی پیچ هخا ئدر اتصال پیونده ها بررسی برقراری تماس در اتصالات تماسی یا تعین نیروهای کابل های سازه های فضاکار کابلی

ازمایش های کنترلی رفتار واقعی سازه یا اعضای سازه ای پس از ساخت مانند اندازه گیری تغییر مکان الاستیک تحتا تاثیر بار مرده یا بارگذاری مشخص ازمایش های تعیین زمانهای ارتعاشی طبیعی سازه

بر حسب انواع ازمایش های زیر سازه فضاکار بکار گرفته می شوند

ازمایش های خواص مکلانیکی و متالوزیکی مصالح

ازمایش های شناسایی رفتار و اتصالات

ازمایش شناسایی رفتار اعضا و اتصالات

ازمایش های شناسایی رفتار مدول ها و زیرمجموعه ها در مقیاس کامل

ازمایش های شناسایی رفتار مدل های کوچک مقیاس زیر مجموعه ها و مجموعه سازه فضاکار

ازمایش های تونل باد بر مدل های کوچک مقیاس

ازمایش های مدل های سازه فضاکار بر میز لرزان

ازمایش های ایمنی در مقابل حریق

ازمایش های کنترل کیفیت در حین ساخت

ازماش های کنترل پس از ختام ساخت

ازمایش تحت شرایط محیطی ویژه