اعضای پیش ساخته در سازه فضاکار

۴کلیه اعضای پیش ساخته بایددر کارخانه با شماره ای مشخص شده و این شماره یا با رنگ و یا با علامت حک شده روی قطعات منعکس گردیده واین قطعات پس از حمل به کارگاه در محل مناسبی مطابق مشخصات فنی پروژه انبار شوند.

۵سازنده باید برنامه اجرایی فعالیت ها را برای ارضای ملزومات پیمان ارایه دهد.

شناسنامه مصالح و قطعات واعضا

مصالح هر پروژه مطابق مشخصات فنی طرح سفارش داده می شود وباید همراه با گواهی کنترل کیفیت و مرجحا با حضور و تایید نماینده بازرسی فنی پروژه حمل گردد.مصالح و تولیدات مزبور باید پیش از حمل توسط تامین کننده ان ها علامت گذاری شود.

درمواری که گواهی نامه ای کنترل کیفیت وبا چنین علامت گذاری موجود نباشد.لازم است ازمایش های کنترلکیفیت مندرج در مشخصات فنی پروژه برای شناخت مصالح به عمل می اید و متعاقبا مصالح بر اساس خواص دسته بندی و توسط سازنده براساس یک سیستم تیین شده علامت گذاری شوند تا مرحله نصب هر قطعه در محله نصب هر قطعه تعیین شده در نقشه های نصب باید علامت ویژه قطعه مزبور که ازطرف سازنده بر ان حک شده به خوبی قابل رویت باشد.

شیوه و نحوه اماده سازی سطوح قبل از رنگ کاری باید درمشخصات فنی ذکرشده وبرنامه بازرسی سطوح اماده سازی شده تعیین گردیده باشد.

اعضای سازه فضاکار پس از تکمیل عملیات کارخانه ای باید شماره گذاری و علایت گذاری (کدگذاری)شده درمحل مناسب انبار یابه محل احداث پروژه حمل گردند.پیونده ها,اجزاوادوات اتصال,هریک باید به طور جداگانه در بسته بندی مجزا تحویل گردند.