اصول ایمنی اجرا

اصول ایمنی اجرا
مراحل بافت ونصب سازه فضا کار باید به صورت گام به گام در مشخصات فنی پروژه قید گردد و در عمل نیزرعایت شو؛به نحوی که در هر زمان,هر بخش بافته یا نصب شده برای بارها وعوامل متحمل با سطح اطمینان از پیش تعیین شده پایدار باشد.
جزییات اصول ایمنی اجرا ویژه ساخت بافت ونصب سازه های فضاکار,در بخش سوم این ایین نامه ارایه خواهد گردید
۱درک مبانی و مفاهیم اصلی ساخت و نصب سازه های فضا کار مستلزم شناخت کامل روش ها و فرایندها و گام-های ساخت,بافت و نصب می باشد,نقشه های طراحی معماری,سازه و تاسیسات سازه فضاکار همراه با مشخصات فنی ساخت انتقال دهنده ایده های طراحی به عوامل ساخت جهت جامه عمل پوشاندن به انها خواهد بود در مورد نحوه بافت و نصب و شیوه اجرا باید در مرحله طراحی سازه فضاکار اتخاذ تصمیم گردد.
۲بااستفاده از مدارک طراحی,نقشه های جزییات برای ساخت قطعات سازه فضاکار(یا نقشه های ساخت کارخانه)تهیه می گردند.که باید جهت تایید به مهندسان ارایه گردند.